Selectie van eerder werk vóór 2012


Skyline is Yours

Resultaten Eindmeting april 2011Een landelijke campagne “the Skyline is Yours” moest zorgen voor een groei van de instroom in beroep en opleiding binnen bouw en infra. De campagne richtte zich met name op jongeren in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar en, nog specifieker, op jongeren in de bovenbouw van het vmbo-tl, Havo en Vwo. Centraal thema van de campagne was “the Skyline is Yours” en appelleerde aan het gevoel van trots voor het leveren van een bijdrage aan 'het gezicht van Nederland' en diende als platform voor een veelheid aan activiteiten.

De campagne had een looptijd van ongeveer 3 jaar (april 2008 tot begin 2011). van der Valk | advies heeft periodiek de voortgang en de resultaten van de campagne geëvalueerd. Voorafgaand aan de campagne is een nulmeting en ín de campagneperiode is een tussenmeting uitgevoerd. Eindconclusies over de campagne en de eindmeting zijn opgenomen in het rapport ‘Skyline is Yours; resultaten eindmeting’.

In het kader van dezelfde campagne is door van der Valk | advies tevens het instrument van de zgn. Lesarrangementen geëvalueerd (voorjaar 2011). Zie daarvoor het deelrapport “Evaluatie Lesarrangementen in 2e campagneperiode”.Interim management

2010/2011Het creëren en bevorderen binnen Fundeon van een kwalitatief sterk verbeterde afdeling voor onderzoek. Naast strategisch advies behoort daarbij ook het ontwikkelen van op maat toegesneden nieuwe instrumenten van planning en control zoals:

- een projectenmonitor

- een gedigitaliseerd actueel overzicht ‘on line’ van de voortgang per kwartaal van de belangrijkste doelstellingen en geformuleerde targets

van der Valk | advies heeft deze en andere werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van interim management en projectcoördinatie over een periode van ongeveer 2 jaar. Begin 2011 is dit project succesvol afgesloten en zijn de werkzaamheden binnen de organisatie geïntegreerd.Evenementenbureau Albedacollege

2010


In 2010 heeft van der Valk | advies verschillende advieswerkzaamheden verricht inzake ontwikkeling en inrichting van het zogenoemde Evementenbureau van het Albedacollege in Rotterdam.TON magazine voor mensen die werken in transport en logistiek
een lezersonderzoek, januari 2009


Het tijdschrift TON is bedoeld voor de ongeveer 125.000 mensen die werken in transport en logistiek. Het is een blad specifiek voor die doelgroep, waarin de mens en niet het vervoermiddel centraal staat. Het blad komt zes keer per jaar uit.

van der Valk | advies hebben drie jaar TON (1e nummer in augustus 2005 tot en met 19e nummer in augustus 2009) geëvalueerd. In de evaluatie staan drie onderzoeksvragen centraal: hoe is het lezersgedrag? (lezersonderzoek); worden de advertenties in TON gezien? (advertentieonderzoek) en hoe graag wil men het blad hebben? (bindingsonderzoek).

Verslaglegging van de evaluatie staat in het rapport "TON, magazine voor mensen die werken in transport en logistiek; een lezersonderzoek".Werven, boeien en binden

Veertig voorbeeldbedrijven geïnventariseerd,
Jaar van de Techniek, mei 2008

(hoofdrapport; in combinatie met apart bijlagenboek, waarin de verslaglegging van vraaggesprekken met veertig voorbeeldbedrijven is opgenomen, mei 2008)


Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat in technische sectoren een aanzienlijk deel van de jongere werknemers binnen 2 jaar bedrijf en branche verlaat. Het samenwerkingsverband van 8 technische sectoren (‘Jaar van de Techniek’) wil een aantal voorbeeldbedrijven - van goed werkgeverschap op het gebied van personeelsbeleid voor in het bijzonder jonge werknemers - voor het voetlicht brengen. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar bedrijven die met een innovatieve, projectmatige of gestructureerde aanpak van hun personeelsbeleid de instroom en de doorstroom bevorderen en de uitstroom – zeker uit de branche - tegengaan. Meer concreet betreft het bedrijven met initiatieven op de volgende gebieden: bevorderen van instroom; opleiden en bevorderen van persoonlijke ontwikkeling; vasthouden van personeel (boeien en binden) en regionale profilering en samenwerking.Preventie in Rotterdamse Coffeeshops

Evaluatie en eindrapport, GGD Rotterdam, april 2008


De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft van oktober 2005 tot en met januari 2008 uitvoering gegeven aan het project Preventie in Rotterdamse Coffeeshops, met als doel het verminderen van gezondheidsrisico’s bij coffeeshopbezoekers als gevolg van het gebruik van cannabis. In het kader van dit project zijn onder andere voorlichtingsmaterialen onder bezoekers van coffeeshops verspreid en er zijn cursussen voor personeel van coffeeshops aangeboden. van der Valk | advies heeft, in samenwerking met BP&O, een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar o.a. effect van de cursus en het voorlichtingsaanbod in de coffeeshops.

zie ook: website BP&O, en evaluatie en eindrapport 'preventie in rotterdamse coffeeshops'Meisjes op het VMBO & Transport en Logistiek

Een quick scan, november 2008Hoe denken meisjes op het VMBO over de sector Transport en Logistiek en over het beroep van chauffeur. Resultaten van deze quick scan worden gebruikt voor een bijeenkomst over het diversiteitsbeleid in de sector.Het Schippersgezin centraal

Eindverslag enquête Stichting Meander, Rotterdam, februari 2008.

Bij de stichting Meander zijn 6 schippersinternaten aangesloten. De enquête is uitgevoerd in november en december 2007 onder 259 ouder(s)paren van de kinderen van de aangesloten schippersinternaten. Met het onderzoek is in kaart gebracht of en in hoeverre bij deze ouders behoefte bestaat aan een aparte voorziening voor schipperskinderen die bijzondere zorg en extra begeleiding nodig hebben.
Werknemers Bouw & Infra over hun loopbaan
Resultaten eindmeting, Boss & Wijnhoven. juli 2007.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw verrichtten in joli 2006 de landelijke aftrap voor de campagne “wat doe jij morgen?”; een campagne over loopbaanontwikkelingen in bouwnijverheid en infrastructuur. Dit traject omvat verschillende activiteiten. Zo is onder andere vier maal het blad “Wat doe jij morgen?” onder alle werknemers in de bouwnijverheid verspreid en is een website geïntroduceerd met de mogelijkheid om (on line) een loopbaancheck te doen. Daarnaast bestaat de voorziening om een trajectadviseur in de regio te consolteren. van der Valk | advies hebben eerder in een nolmeting vastgesteld hoe werknemers denken over hun loopbaan en loopbaanontwikkelingen. In het rapport ‘resoltaten eindmeting’ wordt vastgesteld of werknemers in de bouwnijverheid anders (zijn gaan) denken over het onderwerp ‘loopbaan’. Aandacht is besteed aan o.a. de betrokkenheid van werknemers bij de eigen loopbaan; de behoefte om van werk te veranderen; welke factoren hierop van invloed zijn. In dit rapport is ook een lezersonderzoek voor het blad ‘wat doe je morgen?' opgenomen.Quick Scan Loopbaantraject Bouw en Infra; een verkenning van bekendheid en gebruik voorzieningen,
Boss & Wijnhoven, december 2006.

Interesse in chauffeursbaan beroepsgoederenvervoer; een verkenning van doelgroepen,
Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL), december 2006.

Beleving van werk en beroep door chauffeurs beroepsgoederenvervoer,
Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL), december 2006.

Klimaatcampagne ‘HIER’,
Klimaatbureau (een samenwerkingsverband van ruim 40 milieuorganisaties), januari 2006.

Consoltation and flexibilisation: the Turkish social dialogue: structure, practice and possible contents of the Turkish dialogue
(i.s.m Prof. dr. Nurhan Süral, Department of Labour Economics and industrial Labour Relations Facolty of Economics an Administrative Sciences Middle east Technical University). Deelonderzoek in het kader van de Matra-project “implementation of national Legislation and the Acquis Communautaire on Flexible work in Turkey”. ECC. BMT Utrecht, juni 2005.

Evaluatie Campagne ‘1 op 6 (campagne Valgevaar)
Technisch Bureau Bouwnijverheid, Hoofddorp 2004-2005 Deel 1 evaluatie Campagne Valgevaar; in de steigers !, augustus 2004 Deel 2 evaluatie Campagne Valgevaar; in aanbouw !, december 2004 Deel 3 evaluatie Campagne Valgevaar; in afbouw !, april 2005.

Bijbehorende onderzoeken:
Campagne Valgevaar in de tijd !! Onderzoek naar de campagne-effecten na een half jaar. September 2005. Campagne Valgevaar vanuit werkgeverperspectief ! Verslag van de telefonische enquête onder bouwwerkgevers April 2005. Quick Scan Radio-oproep Campagne Valgevaar Technisch Bureau Bouwnijverheid, Hoofddorp, maart 2005.
Andere publicaties vóór 2005

• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt [meer]

  Monitor Instroomtoets: “de toets getoetst”
  Vanaf het schooljaar 1996/97 tot en met 2000/2001 is jaarlijks een monitor opgesteld en uitgevoerd naar de werking van de zogenaamde Instroomtoets; een instrument waarmee het bestuur van het Participatie/vervangingsfonds het beroep op werkloosheidsvoorzieningen heeft willen terugdringen. Stichting Participatiefonds/Vervangingsfonds, 1996-2001, Rotterdam.

  Aanvollend onderzoek en advisering is o.a terug te vinden in de rapporten:
  “Ontslagmeldingen nader bekeken” “Beleidsaanbevelingen Instroomtoets”; “Het Pf en de instroomtoets”. “Het preventieve bereik van de instroomtoets; verslag van een enquête onder 700 Pf-besturen”.

  Maatwerk in uitvoering. Evaluatie van de cursus van vakleerkracht naar groepsleerkracht.
  Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, coltuur en Welzijn, oktober 2001

  Valt de inval uit? Evaluatie van de pilot invaloplossingen
  Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en Stichting Pf/Vf, januari 2000

  Vervanging en stille reserve. Een onderzoek naar belemmeringen voor vervangingswerk
  Sectorbestuur voor de onderwijs- arbeidsmarkt (SBO), Ministerie OCW en Stichting Vf, maart 1999 Rapport is ook verschenen als onderzoeksrapport in de reeks “Beleidsonderzoek arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit onderwijspersoneel” van het Ministerie van OCW.(nr.21)

  Sofokles en de AZ’n. Arbeidsmarktprojecten Academische Ziekenhuizen 1999 Stichting Sofokles, maart 1999

  Invalpools als landelijk instrument? Verslag van 2 casestudies naar de werking van invalpools voor kort-tijdelijke vervanging,
  Stichting Participatiefonds/vervangingsfonds, september 1998, Rotterdam

  Verbreden of verdwijnen? Evaluatie van de Stichting Werkgelegenheid Onderwijspersoneel
  Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en Stichting Pf/Vf, januari 1998

  Het Pf en regionale arbeidsmarkten. Verkenning van de regionale werking van de arbeidsmarkt.
  Stichting Participatiefonds/vervangingsfonds, september 1998, Rotterdam

• Sociaal-economische driehoek [meer]

  Reïntegratie; aanbestedingsbeleid voor het PF
  Stichting Participatiefonds Rotterdam, mei 2004

  PR in de regio; over nut en noodzaak. Verslag evaluatie Regionale Stichtingen Metalectro Industrie
  (in samenhang met bijlagenboek: ‘verslagen interviews Regionale Stichtingen’). Stichting A+O, mei 2003

  Aanbevelingen Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (aanbestedingsbeleid) nader bekeken
  FNV Bouw, december 2002

  Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Overzichtsnotitie lopende projecten Academische Ziekenhuizen
  Stichting Sofokles, december 2000

  Arbeidsmarktprogramma 2000 Stichting Sofokles
  Stichting Sofokles, december 1999

  “Over vacatures gesproken..”. Onderzoek naar openstaande vacatures bij FME-CWM-bedrijven.
  FME-CWM, april 1998

  Verbreden of verdwijnen? Evaluatie van de Stichting Werkgelegenheid Onderwijspersoneel
  Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), april 1998

• Evaluatie landelijke campagnes, quick scans en internationaal vergelijkend onderzoek [meer]

  Workers Participation in the Netherlands and Hungary; a comparison.
  Deelonderzoek ‘Partnership Agreement Social Dialogue Hungary-the Netherlands’ (i.s.m. BMT, Utrecht) Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag, 2002.

  De Afname afgenomen ! Quick scan onder opleidingsinstituten naar de afname van bedrijfsopleidingen door metalectrobedrijven.
  Stichting A+O, Leidschendam, februari 2003

  Opleiding uit winst of winst uit opleiding ? Quick scan opleidingsinspanningen metalectrobedrijven 2002
  Stichting A+O, Leidschendam, februari 2003

  Werkt de metalelectro-opleiding? Een onderzoek naar rendement van de opleidingen voor de metalelectro (monitor).
  Stichting CESMETEL O+O, Leidschendam, mei 2000 Mei 2000: onderzoek naar rendement opleidingen 1997-1999 Juni 1999: onderzoek naar rendement opleidingen 1996-1997 Maart 1998: onderzoek naar rendement opleidingen 1995-1996

• Beleid en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen [meer]

  Protocol Vestiging Maatschappelijke Voorzieningen
  (in samenhang met enkele beleidsnotities over bijbehorende onderwerpen als preventiebeleid, bezoek minister WVC etc.) GGD Rotterdam, januari 2004, Rotterdam

  “Gebruik de Ruimte”. Draagvlakverkenning Rotterdamse Gebruiksruimten
  GGD Rotterdam, april 2002, Rotterdam

  Kunt u het nog volgen? Contouren van een planning&control-methodiek voor integraal jeugdbeleid
  (in samenhang met enkele beleidsnotities over ‘verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten binnen het Rotterdamse jeugdbeleid’) Bestuursdienst Gemeente Rotterdam, maart 2002, Rotterdam

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap