Selectie van recent werkWerken aan Werk
2017/2018
FNV Werken aan Werk biedt leden én niet-leden, die niet langer dan een half jaar werkloos zijn of binnenkort hun baan verliezen, persoonlijke begeleiding aan bij hun zoektocht naar nieuw of ander werk.

Via FNV Werken aan Werk kunnen deze mensen deelnemen aan een tiental workshops en trainingen (bijvoorbeeld hoe maak je een goed CV, een sollicitatiebrief etc.). Een persoonlijk adviseur helpt bij het kiezen van de juiste trainingen. Deelname is gratis. Wel moet de deelnemer wonen of werken in één van de 5 regio’s in het land.

Dit project FNV Werken aan Werk is omvangrijk in doelstelling, in dienstverlening en in activiteit en bovenal nog in ontwikkeling en in opbouw. Voor dit project heeft VanderValk Advies een monitor samengesteld, die vooral is bedoeld om op een snelle manier actuele informatie te verkrijgen. Daarbij gaat het vooral om informatie over de volgende onderdelen van de dienstverlening die de 5 FNV-adviescentra leveren:
de persoonlijke begeleiding door de trajectadviseur.
(het opstellen van) het begeleidingsplan
de activiteiten (m.n. de 12 verschillende trainingen en workshops die in alle regio’s worden gegeven).

Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens t.b.v. de monitor is zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande deelnemersvolgsysteem. Zowel deelnemers als trajectadviseurs leveren, op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier, informatie aan over:
Beschikbaarheid/daadwerkelijk gebruik van de dienstverlening
Beoordeling van de dienstverlening (belang, tevredenheid waardering, persoonlijke relevantie)
Resultaten van de dienstverlening door FNV Adviescentra. Varieert van ‘wel of geen nieuw werk’; ‘wel of geen toename van vaardigheden’; wel of geen sterke positie op de arbeidsmarkt etc.

Sinds eind 2017 is de monitor operationeel. De monitor, en de ontwikkeling in cijfers van bovengenoemde aspecten, is online te volgen (gedeeltelijk afgeschermd). Daarnaast rapporteert VanderValk advies per kwartaal over inhoud en voortgang van de monitor. Medio februari 2018 is de eerste rapportage uitgebracht.“De werknemer en sociale innovatie in de bouw”
2017/2018
Voor de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging, wordt – met FNV Bouw als opdrachtgever - een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie in de bouw en de positie van de werknemer hierbij.

Werknemersbelangen bij sociale innovatie vormen het uitgangspunt van dit onderzoek. Het gaat met name om inzicht in de ervaringen, wensen, opvattingen van werknemers over die werknemersbelangen en de beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen van werknemers (individueel, groepsgewijs, via de or en de vakbeweging) om invloed uit te oefenen op deze werknemersbelangen.

Dit kwalitatief onderzoek brengt de persoonlijke ervaringen, wensen, opvattingen en handelingsmogelijkheden
en -beperkingen inzake werknemersbelangen in kaart.

De onderzoeksvragen worden beantwoord met een mix van drie onderzoeksmethoden: a) 26 mondelinge interviews met werknemers, b) een online-enquête en c) een tweetal casestudies.

De onderzoeksresultaten staan in het rapport “Werknemersbelangen in de bouw”. Een onderzoek naar de ervaringen en gewenste veranderingen van werkenden op het gebied van sociale innovatie. (Wim Eshuis & Peter van der Valk).

Klik hier voor het volledige rapport op de desbetreffende webpagina van "De Burcht".Onderzoeksopdracht bij de Burcht
Wetenschappelijk bureau voor de Vakbeweging


Begin 2016 - 2014


In opdracht van de Burcht is onderzoek gedaan naar de vraag of de cao onder druk staat. In het onderzoek is niet alleen aandacht besteed aan de cao. Kern van dit onderzoek is een beschrijving en analyse van de ontwikkelingen in de collectieve arbeidsverhoudingen (met werknemers-, werkgeversorganisaties en de overheid als belangrijkste actoren) met de cao als invalshoek. De twee bijbehorende onderzoeksvragen zijn ’in hoeverre de cao onder druk staat?’ en ‘welke oorzaken en ontwikkelingen in de collectieve arbeidsverhoudingen hieraan ten grondslag liggen? Als invalshoek voor de beschrijving van die ontwikkelingen is gekozen voor een drietal bekende thema’s van de cao. Deze thema’s worden veelvuldig in relatie gebracht met het draagvlak van de cao:
• de externe flexibilisering van de arbeidsmarkt;
• de dalende organisatiegraad van de vakbeweging;
• de strijd over aanpassingen (in termen van meer maatwerk, meer keuzevrijheid, groter draagvlak etc.) van de cao.
Hierbij wordt logischerwijs aandacht besteed aan de opstelling en reacties van vakbeweging, werkgevers en de overheid. Dat zijn reacties in de vorm van cao-beleid, wetgeving, beleidsvoorstellen etc. In het onderzoek worden, in aanvulling op de twee eerder genoemde onderzoeksvragen, ook de volgende onderzoeksvragen beantwoord: ‘welke opstelling nemen sociale partners en de overheid in? Hoe reageren deze drie actoren op oorzaken en ontwikkelingen rondom de cao? Welke gevolgen heeft dit voor de cao-onderhandelingen en de (cao-)machtsbalans tussen werkgevers en werknemers?

Peter van der Valk: Cao onder druk? Onderzoek naar ontwikkelingen van collectieve arbeidsverhoudingen in relatie tot de cao.
Klik hier voor het volledige rapport, hier voor een interview met Peter van der Valk over zijn onderzoek, of klik hier voor voor de desbetreffende webpagina van "De Burcht"


Projectcoördinatie Nederlandse bedrijven
NSAL-project

2015/2016

 

 

Het Netherlands Sudan Agri Link (NSAL) project omvat het inzetten van kennis, expertise en technologie uit Nederland om tot een duurzame ontwikkeling van de aardappelsector in Soedan te komen. Op deze manier kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan de verbetering van de positie van boeren en agri-ondernemers in Soedan. Het programma richt zich dan ook op duurzame kennisoverdracht tussen Nederlandse en Soedanese boeren en coöperaties.

Aan Nederlandse kant wordt meegewerkt door een zogenoemd consortium van Nederlandse agribedrijven en kennisinstituten. De looptijd van het project is drie jaar.

De projectverantwoordelijkheid is in handen van Teampro. De voorbereiding van dit project, in 2013, was tevens de start van de samenwerking tussen Teampro en Van der Valk | advies. In de loop van het project is de bijdrage van van der Valk | advies vooral gericht op het coördineren van de bijdrage en inzet van het consortium en het verzorgen van het overleg met het Agentschap.nl / ministerie EcoZa.Bouw en Infra

2014/2015Vanaf 2014 produceren Boss & Wijnhoven het blad BOUWEN voor Fundeon. De redactieraad van Fundeon wil de ontwikkeling van het blad volgen door middel van onderzoek naar de opvattingen van de lezers van het blad. Daarvoor zijn een nulmeting (najaar 2013) en een vervolgmeting (najaar 2014) uitgevoerd.

Beide metingen beantwoorden met name de volgende aspecten van een lezersonderzoek: bereik van en waardering voor het magazine BOUWEN: het leesgedrag en de persoonlijke relevantie van het blad voor de lezer. Belangrijk aandachtspunt betreft de impact van het magazine BOUWEN: is de houding van lezers veranderd t.a.v. de belangrijkste thema's die in BOUWEN worden behandeld?

Verslaglegging van de evaluatie staat in een tweetal rapporten, te weten het rapport "BOUWEN, magazine voor werknemers en werkgevers in Bouw en Infra; Lezersonderzoek 2013 (nulmeting) en Lezersonderzoek 2014 (vervolgmeting).Wolter & Dros

2014


Wolter & Dros is één van de grootste technisch installatiebedrijven in Nederland en onderdeel van TBi. De crises plaatst W&D voor het vraagstuk van afslanken én een nieuwe richting inslaan. Boss en Wijnhoven hebben hiervoor, in opdracht van W&D, een communicatiestrategie opgesteld. Een onderdeel hiervan is de inrichting van een zogenoemde barometer. Doel is uiteraard om vast te stellen hoe medewerkers van Wolter & Dros voelen en denken over een aantal (terugkerende) aspecten die van belang zijn bij zo’n veranderingsproces. Maar ook om mensen de gelegenheid te bieden om zelf met antwoorden of met vragen te komen.

Voor de opzet en inhoud van zo’n maandelijkse barometer is Van der Valk | advies ingeschakeld. Zie “Plan van aanpak Barometer Wolter & Dros 2014”.Audit KPI-metingen 2012 Fundeon

Februari 2013Bestuursopdrachten van Fundeon zijn voor vier kerntaken geformuleerd in de vorm van Key Performance Indicators (KPI’s). Om vast te stellen of de KPI’s in 2012 zijn gehaald, is onderzoek nodig.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het meten van en rapporteren over de KPI’s gelegd bij de interne afdeling Marktinformatie. Daarbij heeft het bestuur als voorwaarde en als waarborg gesteld dat een onafhankelijke externe audit wordt uitgevoerd naar die metingen.

van der Valk | advies heeft in 2013 een audit uitgevoerd naar de gebruikte onderzoeksmethoden (digitale enquêtes, schriftelijke, telefonische enquêtes en administratief onderzoek). De audit heeft bestaan uit een beoordeling van de onderzoeksmethoden op de volgende aspecten: procedurele werkwijze, inhoudelijke werkwijze, verwerking en overzicht van gegevens en de kwaliteitsborging

Een vergelijkbare audit is uitgevoerd in 2012. Zie rapport ‘Audit KPI-metingen 2011 Fundeon, februari 2012.


Organizing in Beweging, Stand van Zaken

December 2012Sinds enige jaren bestaat er binnen FNV Bondgenoten het zogenaamde Organizing Programma (OP). In het kort staat organizing voor een vakbondsmethode om werknemers op de werkvloer te organiseren en via strategische campagnes druk uit te oefenen op werkgevers. FNV Bondgenoten loopt in Nederland met organizing voorop.

van der Valk | advies is gevraagd het OP te evalueren. Het OP draait vooral om de organizing campagnes (in 2012 had FNV BG 7 campagnes in uitvoering). Voor de evaluatie is de campagne dan ook de invalshoek. De evaluatie geeft de stand van zaken in 2012 en richt zich op een drietal vragen:

1) Wat zijn de resultaten van het Organizing Programma? Het betreft hier de beoogde (en meetbare) doelstellingen van de verschillende campagnes van het OP.

2) Welke andere resultaten heeft het Organizing Programma (ook) opgeleverd ? Hier gaat het om resultaten, die niet (altijd) vooraf zijn bepaald of gedefinieerd. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van media-aandacht of politieke aandacht.

3) Hoe denken hoofdrolspelers over mogelijkheden, kansen, dilemma’s en resultaten van het Organizing Programma? Het gaat dan met name om opvattingen van hoofdrolspelers in de campagne zoals campagneleiders, bestuurders, leadorganizers en organizers.

Verslaglegging van de evaluatie staat in een drietal rapporten. Het Eindrapport ‘Organzing in Beweging 2012’ en de Deelrapporten ‘Over Organizing (de interviews)’ en ‘Over Campagnes en Resultaten’ uit december 2012.TON magazine voor mensen die werken in transport en logistiek, Lezersonderzoek 2012

Juni 2012


Het tijdschrift TON verschijnt in een oplage van ruim 140.000 exemplaren en is bedoeld voor mensen die werken in transport en logistiek. Het is een blad specifiek voor die doelgroep, waarin de mens en niet het vervoermiddel centraal staat. Het blad komt zes keer per jaar uit.

van der Valk | advies heeft wederom een lezersonderzoek naar TON uitgevoerd waarin drie onderzoeksvragen centraal staan: hoe is het lezersgedrag? (lezersonderzoek); worden de advertenties in TON gezien? (advertentie-onderzoek) en hoe graag wil men het blad hebben? (bindingsonderzoek).

Verslaglegging van de evaluatie staat in het rapport "TON, magazine voor mensen die werken in transport en logistiek; Lezersonderzoek 2012".

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap